Zapiekanki Sandomierskie:

Dane właściciela: Michał Hara, ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, NIP: 864-179-40-09

Data publikacji: 2023.08.29

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz
2. Adres mail Sprzedawcy: dostawa@zapiekankisandomierskie.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 14 690 50 50
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36 1320 1537 2425 9217 2000 00015.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w powyżej.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy punktu gastronomicznego.

§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca – Michał Hara, ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, NIP: 864-179-40-09
 2. Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem: https://zapiekankisandomierskie.pl
 3. Klient – każdy podmiot zakładający konto w sklepie i/lub dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta, oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta w Sklepie.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym wybrane przez Klienta Produkty do zakupu są widoczne dla ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Dostawa – dostarczenie zamówionych przez Klienta produktów do miejsca określonego w trakcie składania Zamówienia.
 11. Operator Płatności – Podmiotem obsługującym płatności online jest Autopay S.A.
 12. Regulamin – regulamin dostępny pod adresem https://zapiekankisandomierskie.pl/sklep/regulamin/.
 13. Polityka Prywatności – dostępna pod adresem
  https://zapiekankisandomierskie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2
Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie warunków technicznych przez Klienta. Potrzebne są: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 4. Klient może skutecznie złożyć zamówienie w Sklepie bez konieczności logowania.
 5. Klient powinien podać w sklepie swoje prawdziwe dane.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, w szczególności poprzez formularze dostępne w Sklepie lub na adresy mailowe podane w sklepie.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Składanie zamówienia i zakładanie konta

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę realizacji zamówienia wskazanego produktu znajdującego się w ofercie na stronie głównej.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Klient zamawia produkt zaproponowany przez Sprzedawcę w wersji domyślnej, lub jego wersję zmodyfikowaną przez Klienta w zakresie udostępnionym przez Sprzedawcę dla każdego produktu.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zalogowania się, lub założenia konta w Sklepie zarówno przed, jak też w trakcie składania zamówienia.
 4. Utworzenie przez Klienta w Sklepie własnego Konta umożliwia Klientowi pierwsze zalogowanie z wykorzystaniem swojego adresu e-mail, oraz hasła utworzonego przez system sklepu podczas rejestracji. Hasło utworzone przez system klient może i zaleca się aby zmienił na zdefiniowane przez siebie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien podjąć następujące działania:
  – wybrać Produkt w ramach udostępnionych opcji, dodać/usunąć składniki, lub pozostawić domyślnie proponowany skład Produktu i zatwierdzić wybór klikając przycisk „Dodaj do koszyka”
  – przeanalizować zawartość koszyka wyświetloną automatycznie przez system, opcjonalnie wybrać więcej produktów lub przejść do następnego kroku.
 6. Klient na tym etapie może podać kod pocztowy aby sprawdzić możliwość dowozu w danym regionie.
 7. Dostępność usługi system potwierdza udostępnieniem wyboru opcji wysyłki. Po dokonaniu wyboru opcji dowóz/odbiór osobisty Klient może modyfikować zamówienie, lub przejść do kasy poprzez kliknięcie w przycisk “Przejdź do kasy”.
 8. Po podaniu danych dla płatności i adresu dostawy Klient może i powinien przeanalizować ponownie udostępnione w sekcji “Twoje zamówienie” dane dot. produktu i kwoty. W tym miejscu możliwa jest modyfikacja wysyłki w zakresie wyboru dowóz/odbiór osobisty, możliwe jest też umieszczenie uwag dot. zamówienia.
  Po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności sklepu Klient może kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, lub korzystając z menu głównego strony nadal modyfikować dokonane wybory. Akceptacja/zaznaczenie pól oznaczonych czerwonym “x” jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu.
 9. Klient w każdym momencie ma prawo do usunięcia swojego konta w Sklepie bez podawania przyczyny, w tym celu powinien skontaktować się z administratorem pod adresem dostawa@zapiekankisandomierskie.pl
 10. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług i w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta użytych w Sklepie.
 11. Sprzedawca realizuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Dla szybkiej poprawy działania Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu Sklepu.
 12. Do zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą, a kupującym dochodzi w momencie gdy zamówienie otrzyma status “w trakcie realizacji”. O zmianie statusu Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 13. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia produkt z zakresu gastronomii o krótkiej przydatności do użycia i że nie przysługuje mu 14 dniowy termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 4
Metody i termin płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty przy odbiorze, lub wybrać płatność online podczas składania zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, w przypadku wybrania przez Klienta płatności natychmiastowej Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.

  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000320590 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5851351185, REGON 191781561.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, w przypadku wybrania przez Klienta zapłaty na miejscu kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. W przypadku płatności natychmiastowej Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w czasie 30 minut od jego złożenia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.
 5. W przypadku płatności na miejscu Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie przed odbiorem zamówienia chyba że dokumenty rozliczeniowe takie jak faktura stanowią inaczej.
 6. W przypadku jeśli Klient nie zapłaci w ustalonym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o szczegółach i statusie zamówienia.

§ 5
Realizacja Zamówienia i dostawa

 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu Produktu według specyfikacji podanej w jego opisie.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia zależny jest od ilości i rodzaju zamówionych przez Klienta Produktów oraz ilości zamówień będących w trakcie realizacji.
 4. Dostawa polega na dostarczeniu produktów pod adres dostawy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Czas potrzebny na dostarczenie produktu sumując się z czasem Realizacji Zamówienia stanowi faktyczny czas oczekiwania na zamówiony przez Klienta Produkt.
 5. Sprzedający dostarczy zamówione produkty w dniu złożenia Zamówienia najszybciej jak to będzie możliwe w przedziale czasowym wybranym przez klienta w formularzu zamówienia.
 6. Odbiór osobisty polega na odebraniu zamówionego produktu w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Opatowskiej 1 w Sandomierzu.
 7. W przypadku odbioru osobistego pkt. 4. §5 nie ma zastosowania.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi ponieważ spełnianie świadczenia rozpoczyna się po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Klient zatwierdzając zamówienie przy użyciu przycisku”Kupuję i płacę” akceptuje brak prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej w terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną.
 3. Jeśli klient stwierdzi wadę produktu podczas jego odbioru powinien odmówić jego przyjęcia i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu po jego odbiorze, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do składanej przez Klienta reklamacji.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem zapiekankisandomierskie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą ofert i promocji stosuje się warunki zawarte w zamówieniu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z konta i zdecydować o usunięciu konta.